Iepriekš publicētie raksti un grāmatas

Māris Kūlis

 • Fenomenoloģiski hermeneitiskās metodoloģijas ideja terorisma pētniecībai // Kultūras studijas: zinātnisko rakstu krājums. 13. sējums: "Savējais", "svešais", "citādais" literatūrā un kultūrā, 2021. 188.-198.lpp. ISSN: 1691-6026
 • Philosophical Challenges of Western Philosophy and Values in Face of Modern Terrorism (Islamic State and Al-Qaeda) // Reliģiski Filozofiski raksti. 2019. 26. numurs. 282.-296.lpp. ISSN: 1407-1908
 • Terorisma krustugunīs. Islāma valsts. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018. ISBN: 9789934506536
 • Propaganda of Islamic state in the Digital Age // Reliģiski Filozofiski raksti. 2016. 20. numurs. 98.-111.lpp. ISSN: 1407-1908
 

Kitija Mirončuka

 • Vardarbība kā atbildība: strukturālās vardarbības neapzinātās formas // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. 2020. gada 4. numurs (74. sējums) 34.-41.lpp. ISSN: 1407-0081
 

Māris KūlisKitija Mirončuka

 • Cilvēks un terorisms: terorisma kritiskā pētniecība, taisnīga kara mācība un humānisms // LU Raksti. Orientālistika. Cilvēkzināšana un Āzijas aktualitātes. 2021. 819. sējums. 56.–79. lpp. ISSN 1407-2157
 

Anita Stašulāne

 • Islamophobia in Latvia: National Report 2018 // Bayraklı E., Hafez F. (Eds.) European Islamophobia Report 2018. Istanbul: SETA, 2019, P. 521-537. ISBN: 9789752459618
 • Izzūdošā maskulinitāte radikāli labējo vidū // Kultūras studijas. 11. numurs. 2019. 112-123. lpp. ISSN: 1691-6026
 • Islamophobia in Latvia: National Report 2017 // Bayraklı E., Hafez F. (Eds.) European Islamophobia Report 2017. Istanbul: SETA, 2018, P. 357-368. ISBN: 9789752459618
 • Islamophobia in Latvia: National Report 2016 // Bayraklı E., Hafez F. (Eds.) European Islamophobia Report 2016. Istanbul: SETA, 2017, P. 320-343. ISBN: 9789752459618
 • Female leaders in a radical right movement: the Latvian National Front // Gender and Education. 2017. Vol.29.(2) P. 182-198. ISSN: 1360-0516
 • Politiskais un pilsoniskais naratīvs: Latvijas musulmaņu jauniešu politiskās līdzdalības noteicošie faktori // Reliģiski-filozofiski raksti. 2015. 18. numurs. 62-86.lpp. ISSN: 1407-1908
 • Kristiešu un musulmaņu attiecību dinamika // Latvijas Universitātes Raksti. Orientālistika. 2015. 803. sējums. 87-101.lpp. ISBN: 9789934180163