Saprast teroru

Fenomenoloģiski-hermeneitiskā metodoloģija terorisma pētniecībai

Projekta mērķis ir apskatīt terorismu kā jēgpilnu fenomenu, iztaujājot tā nozīmi un ietekmi uz cilvēka dzīvi, vērtībām, jēgas izjūtu. Terorisms tiks aplūkots no fenomenoloģiski hermeneitiska skatpunkta, tādējādi priekšplānā izvirzot nevis politiski militāros apsvērumus, bet gan teroru kā eksistenciālu nosacījumu un mērķi cilvēku dzīvē. Izstrādājot fenomenoloģiski hermeneitisko terorisma pētniecības pieeju, tiks padziļināti pētītas 5 jomas, kurās ietiecas terorisma un terora radītais iespaids: politikas veidošana, reliģija un radikalizācija, ekoloģija un dzīvība, kultūras struktūras, kā arī rasisms. Tādējādi tiks radīta oriģināla terorisma pētniecības pieeja, metodoloģija, kas izgaismos dažādus mazāk pētītus terorisma un terora aspektus.