Projekts

Kultūra ▪ Ekoloģija ▪ Politika ▪ Reliģijas ▪ Rasisms

Pēdējo trīsdesmit gadu laikā un, jo īpaši kopš 2001. gada 11. septembra, dažādu nozaru pētnieki ir pievērsušies terorisma draudu novēršanai un izprašanai. Terorisms ir kļuvis par politiski un militāri nozīmīgu procesu, kas ne tikai ietekmē jaunākos drošības noteikumus, bet arī aktuālākos valstu sadarbības un miera uzturēšanas projektus. Līdz ar to viens no projekta pamatnolūkiem ir mazināt visai izplatīto uzskatu, ka terorisms galvenokārt sakņojas atsevišķu indivīdu vai grupu ļaunajā gribā, nevis izriet no sarežģīta ekonomiski politisko un kultūras struktūru savijuma.

Projekta mērķis ir apskatīt terorismu kā jēgpilnu fenomenu, terorismu pētot ne tikai kā notikumu, kas saistīts ar politiski militāriem apsvērumiem, bet arī kā pārdzīvojumu, kas ietekmē cilvēka dzīvi, vērtības un jēgas izjūtu. Terorisms tiks aplūkots no fenomenoloģiski hermeneitiska skatpunkta, priekšplānā izvirzot teroru kā eksistenciālu nosacījumu un mērķi cilvēku dzīvē.

Terorisms ietekmē vairāk kā tikai politiski militāro jomu, tāpēc projektā tiks pētītas 5 jomas, kurās ietiecas terorisma un terora radītais iespaids: politikas veidošana, reliģija un radikalizācija, ekoloģija un dzīvība, kultūras struktūras, kā arī rasisms. Pievēršoties fenomenoloģijas un hermeneitikas tradīcijām un izstrādājot fenomenoloģiski-hermeneitisko metodi, projekta pētnieku grupa sniegtu būtisku pienesumu terorisma pētniecības metodoloģijām, kas līdz ar mūsdienu kritisko terorisma pētniecības attīstību ir kļuvušas aizmirstas.

Latvijas Zinātņu padomes Lietišķo un fundamentālo projektu programmas projekts nr. lzp-2020/2-0088