Dalība konferencēs

Apaļā galda diskusija. “Radikālisms un terors: metodoloģiskie izaicinājumi” Daugavpils Universitātē, DU Zinātnisko lasījumu laikā, 28.-29. janvāris, 2021.

Programma: XXXI Zinātniskie lasījumi

Ar referātiem piedalījās:

  • Māris Kūlis (Rīga, Latvija): Fenomenoloģija terorisma pētniecībai (Phenomenology for Terrorism Studies)

  • Elvīra Šimfa (Rīga, Latvija): Hannas Ārentes totalitārisma analīze: terorisma aspekti (Hannah Arendt’s Analysis of Totalitarism: Some Aspects of Terrorism)

  • Kitija Mirončuka (Rīga, Latvija): Terora izpausmes: no brīvības cīņām līdz terorismam (Manifestations of Terror: from Freedom Fights to Terrorism)

  • Anita Stašulāne (Daugavpils, Latvija): Radikalizācijas saknes: citādības problēma (Roots of Radicalization: The Problem of Otherness)

 

LU 79. Starptautiskā zinātniskā konference. Filozofijas doktorantu sekcija "Ārkārtējība un normalitāte", LU Vēstures un filozofijas fakultāte, 18.-19. februāris, 2021.

Programma: Ārkārtējība un normalitāte

Ar referātiem piedalījās:

  • Elvīra Šimfa (Rīga, Latvija): Apstāties, lai padomātu: Hanna Ārente par filozofu un darbību

  • Kitija Mirončuka (Rīga, Latvija): Atļautā vardarbība: sastopoties ar pretrunām
 

LU 79. Starptautiskā zinātniskā konference. Filozofijas sekcija "Eko-fenomenoloģija mūsdienās", LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 3. marts, 2021.

Programma: Eko-fenomenoloģija mūsdienās

Ar referātiem piedalījās:

  • Māris Kūlis (Rīga, Latvija): Vides problēmas kā terorisma forma filozofijas skatījumā
 

International Conference on History of Philosophy (ICHP-21), Gēteborga, Zviedrija, 26. novembris, 2021.

Ar referātiem piedalījās:

  • Kitija Mirončuka (Rīga, Latvija): Terrorized Bodies: Fanon, Race, and Embodiment of Violence